پروژه مالی سیستم حسابداری شركت صنعتي بهپاك سهامي عام

9,900 تومان

این پروژه به صورت کامل و جامع سیستم حسابداری شرکت بهپاک را تشریح میکند.
فرمت:pdf و word
تعداد صفحه: 87

توضیحات

پروژه مالی سیستم حسابداری شركت صنعتي بهپاك سهامي عام

فهرست مطالب:

فصل اول:آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاريخچه
چارت سازماني
وضعيت سهامداران
شناخت محصولات فعلي شركت
انواع محصولات توليدي
شركت تحت پوشش توسعه صنايع بهشهر
صنايع قند و شكر و خمير مايه
شركت هاي خدماتي و بازرگاني
شركت بهپاك شامل بخشهاي زير
دانه روغني
آفتابگردان
سويا
پنبه دانه
كلزا
مشاهده برخي محصولات توليدي
افتخارات شركت
معرفي واحد پروتئين
انواع واحد پروتئين
چارت سازماني واحد پروتئين
چارت هاي واحد كارخانه آرد
شرح فرآيند توليد پروتئين
انواع تصاوير

پروژه مالی سیستم حسابداری شركت صنعتي بهپاك سهامي عام

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموز
چارت كلي شركت
خدمات و پشتيباني
انواع واحد خدمات و پشتيباني
۱- كنترل كيفيت و آزمايشگاه
۲- امور اداري
۳- امور بازرگاني
۴- معاونت مالي
توضيحات هر كد
۱- كنترل و كيفيت و آزمايشگاه
۲- امور اداري
۳- امور بازرگاني
۱-۳ خريد مواد اوليه
۲-۳ واحد فروش
۴ معاونت مالي
انواع معاونت مالي
۱-۴ حسابداري مالي
۲-۴ حسابداري صنعتي
انواع حسابداري مالي
۱-۱-۴ واحد حسابداري فروش
انواع واحد فروش
الف) فروش نقدي
ب) فروش اعتباري
ج) سفارشات
۲-۱-۴ واحد حسابداري پيمانكاران
انواع هر قرارداد
۱- ذكر كلمه قرداد يا پيمان
۲- موضوع قرارداد
۳- مبلغ قرارداد
۴- تعهدات طرفين
حقوق دولتي

۳-۱-۴ واحد حسابداري رسيدگي صدور اسناد

نحوه رسيدگي
الف تنخواه گردان صندوق
ب تنخواه گردان پرداختي
چارت ها واحد خزانه داري
۴-۱-۴ واحد حسابداري خزانه داري
انواع دفاتر شركت
الف دفتر روزنامه
ب دفتر كل
چارت سازماني حقوق و دستمزد
۵-۱-۴ واحد حسابداري حقوق و دستمزد
چگونگي وارد كردن و دريافت و پرداخت شركت به پرسنل
مزايا و كسورات حقوق و دستمزد
نمودار گردش پرداخت ۳/۱
حقوق پايه و مزايا
حق اولاد
عيدي
ماموريت ها
انواع ماموريت ها
۱- داخل شهر ي
۲- داخل استاني
۳- خارج از استان
۴- خارج از كشور
نمودار پرداخت حق ماموريت
علي الحساب
ثبت هاي بابت پرداخت علي الحساب

بيمه
جدول۱-۱
ماليات
جدول۲-۲
صندوق پس انداز سهم الشركه
بيمه نوين
نوبت كاري
انواع نوبت كاري
۱-سه شيفت
۲- دو شيفت
كارت ساعت
حقوق بازنشستگي
ذخيره و مزاياي پايان خدمت كاركنان
روشهاي ذخيره و مزاياي پايان خدمت كاركنان
نحوه پرداخت ذخيره و مزاياي پايان خدمت كاركنان
ثبت هاي مربوط به تسويه حساب پرسنل
نكات

پروژه مالی سیستم حسابداری شركت صنعتي بهپاك سهامي عام
۲-۴ حسابداري صنعتي
اجزاي تشكيل دهنده واحد صنعتي
۱-۲-۴ واحد حسابداري انبار
۲-۲-۴ واحد حسابداري اموال
۳-۲-۴ واحد حسابداري قيمت تمام شده
۴-۲-۴ واحد حسابداري بودجه و گزارشات
نمودار هاي واحد انبار

۱-۲-۴ واحد حسابداري انبار

دو نوع انبار داريم
الف انبارفني
ب انبار بسته بندي
ثبتهاي مربوط به انبار
۳-۲-۴ واحد حسابداري قيمت تمام شده
فصل سوم:آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشینه
كارآموزي
مراحل كارآموزي
آشنايي با مكان كارآموزي
ارزيابي بخش مرتبط با رشته كارآموز
آزمون آموخته و نتايج
اهداف كارآموزي
نقد و بررسي واحد كارآموزي
فصل چهارم :پیشنهادها ،ابتکارات ، انتقادها
پیشنهاد و انتقاد
منبع

پروژه مالی سیستم حسابداری شركت صنعتي بهپاك سهامي عام

نویسنده: پی مالی

منبع : pmali.ir